Home

XIN CẦU NGUYỆN QUA EMAIL

Lời nguyện của Bạn sẽ được gửi đến các thành viên mỗi tuần và cha linh hướng sẽ dâng thánh lễ cầu cho các ý chỉ
Đồng Minh Phúc
04/06/2020
Lạy ơn Đức Chúa Giêsu ! Xưa bởi trời mà xuống thế gian 33 năm, chịu những sự thương khó cho 35 linh hồn hội viên mẹ cứu chuộc được rỗi thì rày chúng con xin cha cực lành tha tội cho 35 linh hồn con mọn ra khỏi thế gian này, hoặc còn nằm nơi Luyện Ngục cho được khỏi, cùng xin mở cửa tù rạc cho ra, mà đem lên chốn mọi sự phúc thật được xem thấy Đức Chúa Cha đời đời, cầu cho 35 Linh Hồn hội viên mẹ cứu chuộc cho được khỏi và lên Thiên Đàng, vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu . Linh hồn ấy đã khỏi thế này, mà bây giờ chúng con lần hạt cầu nguyện cho; hoặc là rày đã được lên chốn mọi sự phúc thật, được vui mừng mọi đàng, thì xin nhớ cầu cho cha mẹ, anh em, họ hàng, bạn hữu, con cháu, còn ở trong sóng gió biển cả là thế gian này, cho ngày sau được lên vào cửa Thiên Đàng . Hoặc các linh hồn ấy đền chưa đủ tội, Chúa rất công bằng vô cùng còn cầm nơi Luyện Ngục thì hãy cậy trông Cha rất Nhân Lành vô cùng phạt con làm vậy cho ngày sau được sáng láng tốt lành hơn nữa . Mà bây giờ mùa phúc đã hết, mùa tội phải đền, bao nhiêu kẻ còn sống hãy mở con mắt các linh hồn ra mà xem, vì sự tội lỗi là rể những của đắng làm vậy . AMEN. Miền Hố Nai 1/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Năm Sn ….., Qđ tháng 4/2020, Gx Nam Hải. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Hải Sn 1930, Qđ 7/3/2020, Gx Hà Nội. 3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đạp Sn 1932, Qđ 17/4/2020, Gx Hà Nội. 4/ Chị Maria Vũ Thị Liễu Sn 1938, Qđ 27/4/2020, Gx Hà Nội. 5/ Chị Anna M. Hoàng Thị Thành Sn 1937, Qđ 15/5/2020, Gx Xuân Trà. 6/ Chị Maria Lý Thị Kiều Sn 1935, Qđ 17/5/2020, Gx Xuân Trà. Miền Phương Lâm 1/ Chị Maria Phạm Thị Phương Sn 1958, Qđ 13/3,2020, Gx Trúc Lâm. 2/ Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Toàn Sn 1940, Qđ 14/3/2020, Gx Ngọc Lâm. 3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đóa Sn 1937, Qđ 28/3/2020, Gx Phương Lâm. 4/ Anh Gioakim M. Trịnh Văn Hợp Sn 1945, Qđ 4/5/2020, Gx Hòa Lâm. Miền Xuyên Mộc, Bà Rịa 1/ Chị Maria Madalena Lê Thị Điểm Sn 1946, Qđ 4/5/2020, Gx Phú Vinh. 2/ Chị Anna Nguyễn Thị Tra Sn 1946, Qđ 28/9/2019, Gx Lam Sơn. 3/ Anh Phaolô M. Hoàng Văn Thái Sn … , Qđ 6/8/2019, Gx Đông Hải. 4/ Anh Đaminh M. Trần Ngọc Thành Sn 1942, Qđ 9/3/2020, Gx Hòa Thuận. Miền Thủ Đức 1/ Chị Anna Maria Nguyễn Thị Vạn Sn 1936, Qđ 13/4/2020, Gx Châu Bình. 2/ Anh Phanxicô M. Nguyễn Văn Soạn Sn 1933, Qđ 30/4/2020, Gx Tam Hải. 3/ Chị Maria Trần Thị Tâm Sn 1945, Qđ 2/5/2020, Gx Châu Bình. Miền Hòa Thanh 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Hiền Sn 1944, Qđ 4/4/2020, Gx Ngô Xá. 2/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Tươi Sn 1955, Qđ 16/4/2020, Gx Ngô Xá. 3/ Chị Rosa M. Trần Thị Nụ Sn 1954, Qđ 10/5/2020, Gx Tiên Chu. Miền Gia Kiệm 1/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Tiên Sn 1944, Qđ 9/5/2020, Gx Kim Thượng. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Chất Sn 1939, Qđ 4/4/2020, Gx Võ Dõng. 3/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Năm Sn 1935, Qđ 2/4/2020, Gx Martino. Miền Túc Trưng 1/ Anh Micae M. Phạm Xuân Hải Sn 1934, Qđ 30/4/2020, Gx Suối Nho. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Quế Sn 1940, Qđ 13/5/2020, Gx Suối Nho Miền An Bình 1/ Anh Gioan M. Cao Văn Thức Sn 1954, Qđ 12/5/2020, Gx Tâm An. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Nuôi Sn 1932, Qđ 7/5/2020, Gx Minh Hòa. Miền Phú Thịnh 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm Sn 1959, Qđ 13/2/2020, Gx Tân Thành. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Thiêm Sn 1952, Qđ 28/4/2020, Gx Giang Điền. Miền Chí Hòa 1/ Chị Maria Nguyễn T Kim Đính Sn 1939, Qđ 22/4/2020, Gx Thái Hòa. Miền Phước Lý 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Vẻ Sn 1950, Qđ 13/5/2020, Gx Bắc thần Miền Tân Sơn Nhì 1/ Chị Philummina Nguyễn Thị Hồi Sn 1931, Qđ 21/4/2020, Gx Tân Việt. Miền Hóc Môn 1/Chị Maria Nguyễn Thị Sồi Sn 1934, Qđ 6/5/2020, Gx Tân Mỹ. Miền Tân Mai 1/ Chị Maria Lưu Thị Thìn Sn 1963, Qđ 23/4/2020, Gx Bình An. Miền Xóm Mới 1/ Chị Maria Hoàng Thị Lượt Sn 1938, Qđ 13/5/2020, Gx Hà Nội. Miền Hố Nai 1/ Chị Rosa M. Nguyễn Thị Năm Sn ….., Qđ tháng 4/2020, Gx Nam Hải. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Hải Sn 1930, Qđ 7/3/2020, Gx Hà Nội. 3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đạp Sn 1932, Qđ 17/4/2020, Gx Hà Nội. 4/ Chị Maria Vũ Thị Liễu Sn 1938, Qđ 27/4/2020, Gx Hà Nội. 5/ Chị Anna M. Hoàng Thị Thành Sn 1937, Qđ 15/5/2020, Gx Xuân Trà. 6/ Chị Maria Lý Thị Kiều Sn 1935, Qđ 17/5/2020, Gx Xuân Trà. Miền Phương Lâm 1/ Chị Maria Phạm Thị Phương Sn 1958, Qđ 13/3,2020, Gx Trúc Lâm. 2/ Anh Vinh Sơn M. Nguyễn Văn Toàn Sn 1940, Qđ 14/3/2020, Gx Ngọc Lâm. 3/ Chị Maria Nguyễn Thị Đóa Sn 1937, Qđ 28/3/2020, Gx Phương Lâm. 4/ Anh Gioakim M. Trịnh Văn Hợp Sn 1945, Qđ 4/5/2020, Gx Hòa Lâm. Miền Xuyên Mộc, Bà Rịa 1/ Chị Maria Madalena Lê Thị Điểm Sn 1946, Qđ 4/5/2020, Gx Phú Vinh. 2/ Chị Anna Nguyễn Thị Tra Sn 1946, Qđ 28/9/2019, Gx Lam Sơn. 3/ Anh Phaolô M. Hoàng Văn Thái Sn … , Qđ 6/8/2019, Gx Đông Hải. 4/ Anh Đaminh M. Trần Ngọc Thành Sn 1942, Qđ 9/3/2020, Gx Hòa Thuận. Miền Thủ Đức 1/ Chị Anna Maria Nguyễn Thị Vạn Sn 1936, Qđ 13/4/2020, Gx Châu Bình. 2/ Anh Phanxicô M. Nguyễn Văn Soạn Sn 1933, Qđ 30/4/2020, Gx Tam Hải. 3/ Chị Maria Trần Thị Tâm Sn 1945, Qđ 2/5/2020, Gx Châu Bình. Miền Hòa Thanh 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Hiền Sn 1944, Qđ 4/4/2020, Gx Ngô Xá. 2/ Chị Têrêsa M. Trần Thị Tươi Sn 1955, Qđ 16/4/2020, Gx Ngô Xá. 3/ Chị Rosa M. Trần Thị Nụ Sn 1954, Qđ 10/5/2020, Gx Tiên Chu. Miền Gia Kiệm 1/ Chị Têrêsa M. Nguyễn Thị Tiên Sn 1944, Qđ 9/5/2020, Gx Kim Thượng. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Chất Sn 1939, Qđ 4/4/2020, Gx Võ Dõng. 3/ Anh Giuse M. Nguyễn Văn Năm Sn 1935, Qđ 2/4/2020, Gx Martino. Miền Túc Trưng 1/ Anh Micae M. Phạm Xuân Hải Sn 1934, Qđ 30/4/2020, Gx Suối Nho. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Quế Sn 1940, Qđ 13/5/2020, Gx Suối Nho Miền An Bình 1/ Anh Gioan M. Cao Văn Thức Sn 1954, Qđ 12/5/2020, Gx Tâm An. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Nuôi Sn 1932, Qđ 7/5/2020, Gx Minh Hòa. Miền Phú Thịnh 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Thanh Tâm Sn 1959, Qđ 13/2/2020, Gx Tân Thành. 2/ Chị Maria Nguyễn Thị Thiêm Sn 1952, Qđ 28/4/2020, Gx Giang Điền. Miền Chí Hòa 1/ Chị Maria Nguyễn T Kim Đính Sn 1939, Qđ 22/4/2020, Gx Thái Hòa. Miền Phước Lý 1/ Chị Maria Nguyễn Thị Vẻ Sn 1950, Qđ 13/5/2020, Gx Bắc thần Miền Tân Sơn Nhì 1/ Chị Philummina Nguyễn Thị Hồi Sn 1931, Qđ 21/4/2020, Gx Tân Việt. Miền Hóc Môn 1/Chị Maria Nguyễn Thị Sồi Sn 1934, Qđ 6/5/2020, Gx Tân Mỹ. Miền Tân Mai 1/ Chị Maria Lưu Thị Thìn Sn 1963, Qđ 23/4/2020, Gx Bình An. Miền Xóm Mới 1/ Chị Maria Hoàng Thị Lượt Sn 1938, Qđ 13/5/2020, Gx Hà Nội.
Maria Huyen
04/06/2020
Con xin dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã ban ơn cho công việc của con được hoàn thành giai đoạn đầu. Những ngày tiếp theo đây xin Mẹ Maria tiếp tục cầu bầu cho công việc của con được hoàn thành tốt đẹp. Con xin dâng lời cầu xin
Đồng Minh Phúc
03/06/2020
Lạy chúa con,con xin dâng lễ misa, các thầy cả ở khắp tứ phương thiên hạ làm trong ngày hôm nay, để chúa con thương xót cho lh PHERO có tội, đang mong sinh thì bây giờ Xin máu châu báu đức chúa giesu là đấng chuộc tội cho LH PHERO, làm cho chúa con thương xót lh PHERO Lạy trái tim cực thánh đức chúa giesu, con nhờ trái tim cực sạch đức bà Maria, mà dâng cho trái tim chúa, mọi việc con làm, mọi sự khó con chịu trong ngày hôm nay, cho được đền bù mọi tội lỗi của lh PHERO mà cầu nguyện theo ý chúa, khi dâng lễ trên bàn thờ, con lại dâng các sự ấy cho trải tim chúa, có ý cầu nguyện các riêng Theo ý đức giáo hoàng. Lh phero Nguyễn Quốc khang, sinh 1978 Gọi về nhà cha ngày 30.05.2020 Địa chỉ 100/537 thích quảng đức p5 phú nhuận, thuộc giáo xứ Phú hạnh Linh cữu hoàn tại nhà tang lễ quảng Đông bv Nguyễn Tri Phương quận 5 Ghi chú: hội đồng giáo xứ sở tại đã từ chối thánh lễ an táng vì gia cảnh rối đạo vì nhà không có bàn thờ công giáo trong gia đình
Phạm thị tuyết
03/06/2020
Con là maria phạm thị tuyết con 21 tuổi con moi lay chồng ko may bị chửa trứng và phải hút ra con rất sợ lần sau tái lại bị tái phát xin đức mẹ phù hộ thương tới von ban hồng ân xuống cho con sớm có được dua con gia đình chồng rủa con không biết đẻ lạy mẹ ơi con bị vậy đâu ai muốn con bị sỉ nhục bị rủa gia đình có một con chồng lại bênh bố mẹ con bây giờ biết làm sao xin mẹ thuong toi con ban cho von duoc dua con thuong toi con chữa lành cho con chứ con không có con chắc con bị đuổi ra khỏi nhà mất.
Nguoi co. Ngoai dao
03/06/2020
Con xin ơn bình an cho mẹ con Bà Từ Ngọc Lang, mong Mẹ Maria và Chúa chữa lành bệnh cho mẹ con, con cầu xin mẹ con ăn uống tốt và sức khoẻ dồi dào. Con xin Mẹ ban phước lành cho Dương Thị Bích Trâm kết quả nôi soi chiều nay sẽ lành tính, mong Chúa lòng thương xót chữa lành bệnh cho Bích Trâm. Con xin lạy tạ ơn hằng cưú giúp và che chỡ từ ơn Chúa và Mẹ , xin cho lòng con bớt âu lo. Amen! X
Le Trang
07/05/2020
Lay Chua con cam ta Ngai da cho con cua con lam tot khoa nay, xin Chua tiep tuc gin giu con con vuot qua moi kho khan trong viec hoc va huong dan con cua con de con con biet hoc gi . Con cam ta va pho thac vao Chua.
KIM NGUYEN
15/05/2020
Xin Đức Trinh Nữ Maria và Thánh Cả Giuse chuyển cầu lên Thiên Chúa ban cho gia đình con được khỏe mạnh,biết vững lòng tin,đừng để ma quỷ cám dỗ .Xin cho chồng con bớt bạn bè la cà ngồi quán cà phê và biết giữ đạo một cách sốt sắng. Con đang bị tê, chân tay,ngực đau, men gan cao mắt con càng ngày càng mờ ,không nháy được bình thường ,chồng con bị cao huyết áp, đau nhức nhiều,xin chữa cho chúng con khỏi những bệnh chúng con đang có,cho con thêm sức chịu đựng về tâm hồn lẫn thể xác.Xin cho gia đình con,anh chị em con bình an ,khỏe mạnh, hạnh phúc,có việc làm vũng vàng.Xin cho em con có sức khỏe để làm những công việc Chúa giao,xin cho cháu con bên VN bịnh tình thuyên giảm được mạnh khỏe, cháu đang bị khô khăn trong vấn đề chỗ ở, xin cho được ở lại chỗ cũ ,xin cho linh hồn Antôn -Anna linh hồn Giuse Maria,các linh hồn ông bà,anh chị,con cái, thân bằng quyến thuộc ,các linh hồn mồ côi sớm lên nước Thiên Đàng - Xin tiếp tục cầu nguyện cho con vượt qua cơn thử thách hiện tại , bớt đi những tính hư nết xấu,vợ chồng con biết nhường nhịn nhau. Trong năm ngoái con gặp nhiều chuyện xui xẻo,năm nay xin các ngài che chở và ban bình an cho gia đình con.
Hiền Nguyễn
08/05/2020
Con xin Chúa luôn bên cạnh che trở cho vợ chồng chúng con được khỏe mạnh bình an. Con và con của con được mẹ tròn con vuông để ngày con của con ra đời. Xin Chúa cho con của con khỏe mạnh .con xin cảm ơn Chúa vì muôn hồng ân Chúa ban cho gia đình con
Ngọc Minh
06/05/2020
Lạy Chúa, con bắt đầu 1 ngày mới. Những vương vẫn của những ngày đã qua vẫn còn trong con, điều đó làm con không vui khi nghĩ đến, những lời nói, những ích kỷ hẹp hòi và đó là lần đầu tiên sau 5 năm mà con gặp phải trong hôn nhân khi có sự can thiệp nhiều quá của bố mẹ chồng vào cs của vc chúng con và xem con như người ngoài vậy. Xin Chúa ban thêm niềm tin cho chồng con, được giữ đạo cho vững. A theo Chúa tới giờ gia đình vẫn chưa biết vì ở xa, và gặp phải nhiều rắc rối, kể cả vấn đề thờ phượng của chúng con. Xin Chúa che chở và ban bình an cho gia đình chúng con. Amen.
Jerome Dao
14/05/2020
Cầu xin Chúa cho covid-19 sẽ kết thúc sớm và cho gia đình con đặc biệt là con gái con dược khỏe mạnh và bình an. Con xin cám ta Chua
Jerome
15/05/2020
Xin Chúa thương xót chúng con. Con không biết phải làm gì trước những khó khăn trong hiện tại. xin Chúa thêm sức manh cho chúng con được vượt qua những khó khăn này. Con xín cám ơn Chúa và Mẹ Maria.
Antôn Nguyễn Toàn Trí
15/05/2020
Lạy Chúa, con tha thiết cầu xin Chúa đoái nghe lòng con ban phép màu cho bạn gái của con tên Huỳnh Phương Trang có lý trí trái tim và cảm xúc được trở lại với giới tính như một người phụ nữ bình thường. Amen!
Đôminicô Nguyễn Ngọc Trường
11/05/2020
Con xin Chúa giúp đỡ cho con đậu tuyển sinh lớp 10, giúp con sớm vượt qua gian nan, thử thách, khó khăn tột cùng trong cuộc sống vì con thấy cuộc sống dần như vô nghĩa. Xin Chúa thương con và nâng đỡ con khi con gục ngã. Amen
Phuoc Le
06/05/2020
Cho xin cha cau nguyen cho linh hon Phalo le gio ngay 10 thang 5. Cam on cha.
Maria Huyền
21/05/2020
Con cầu xin Mẹ Maria ban ơn cho công việc của con được mọi sự suôn sẻ và bình an. Con xin dâng lời cảm tạ
Ngale68
23/05/2020
Lạy Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin thương ban cho linh hồn TERESA ĐOÀN THỊ BÊ (mẹ con) lễ giỗ của mẹ con vào hôm nay và Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020 nhằm mùng 01 tháng 4 âm lịch năm 2020 ở Việt Nam. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse thương tha thứ tội lỗi cho linh hồn TERESA ĐOÀN THỊ BÊ mẹ con được mau về hưởng Tôn nhan Thánh Chúa muôn đời và các linh hồn Giuse Lê Văn Quyền ( ông nội con), Maria Nguyễn Thị Ứng (bà nội con), Phaolo Lê Văn Nghỉ ( ba con) được mau về hưởng Tôn nhan Thánh Chúa muôn đời.Amen.
Nga Le
22/05/2020
Lạy Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin thương ban cho linh hồn TERESA ĐOÀN THỊ BÊ (mẹ con) lễ giỗ của mẹ con vào Thứ Bảy ngày 23 tháng 5 năm 2020 nhằm mùng 01 tháng 4 âm lịch năm 2020 ở Việt Nam. Xin Chúa, Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse thương tha thứ tội lỗi cho linh hồn TERESA ĐOÀN THỊ BÊ mẹ con được mau về hưởng Tôn nhan Thánh Chúa muôn đời và các linh hồn Giuse Lê Văn Quyền ( ông nội con), Maria Nguyễn Thị Ứng (bà nội con), Phaolo Lê Văn Nghỉ ( ba con) được mau về hưởng Tôn nhan Thánh Chúa muôn đời.Amen.
PHẺO TRẦN QUANG VINH
25/05/2020
CHÚNG CON XIN CÂU F NGUYỆN QUÝ CHA VA ANH CHI EM HIỆP Ý , CHO GIA ĐÌNH BÌNH AN và HÒA THUẬN THƯƠNG YÊU NHAU . CON XIN CẢM ON CHÚA VÀ CÁC CHA CÙNG QUÝ VỊ CÙNG DÂNG LỜI NGUYỆN . CHÚNG CON CẦU XIN VÌ DANH CHÚA GIESU KITO LÀ CHÚA CHÚNG CON . Amen
Thuỳ Chi
21/05/2020
Con là Maria Dương Thị Thuỳ Chi xin khấn Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse xin chuyển lời cầu bầu đến cùng Đức chúa chúa Giesu phù hộ cho gia đình được mạnh khoẻ, bình An, xin Mẹ Maria hằng cứu giúp chồng con là Gioaakim Đinh V.Hoà biết chịu khó, siêng năng có công việc ổn định, và con có một công việc ổn định, làm công việc kế toán số liệu dc chính xác và cẩn thận.AMEN
Anna
20/05/2020
Lạy Chúa đầy lòng thương xót, xin giúp Johny sớm trả hết nợ để chúng con gỡ bớt 1 ưu sầu này. Chúng con chuẩn bị kết hôn mà chẳng có gì hết Chúa ạ!!! Xin Chúa rộng ban cho chúng con tìm được lại sức khỏe và công việc. Con nguyện xin nhờ danh Đức Ki Tô Chúa chúng con , Amen .
Le Trang
21/05/2020
Lay Chua xin giup hai con cua con co long kinh men Chua va Chua huong dan chung theo thanh y cua Ngai. Xin Ngai huong dan chau con tro lai truong va lam nhung gi neu Chua thay tot dep. Con cam ta va cay trong vao Ngai.
Maria Huyen
26/05/2020
Con cầu xin Chúa và Mẹ Maria luôn gìn giữ gia đình con được bình an, xin cho công việc của con được thuận lợi, suôn sẻ và có kết quả tốt đẹp như ý. Lạy Mẹ Maria và Thánh cả Giuse xin cầu bầu cho con. Amen
Giuse Nguyen Thanh Trung
26/05/2020
Xin Chúa và Mẹ Maria cho con được vững lòng tin cậy trong giai đoạn thử thách này. Xin ban cho cơn đại dịch được qua nhanh và cho những dự định của con được Chúa phù hộ và chúc lành. Con chỉ biết phó thác nơi Chúa và Mẹ. Xin tha lỗi cho đứa con yếu đuối và thiếu lòng tin này. Xin Chúa và Mẹ giúp con.
Phêrô cao phú tân
28/05/2020
Cầu xin chúa cho đứa con gái con khỏi bệnh con của con sinh non 25 tuần nặng chỉ 720 gam bé đang được ấp lồng kính tại bệnh viện hiện tại bé đang bị suất huyết não độ 4 bác sỉ nói né có thể để lại di chứng con cầu xin quý Cha và cộng đoàn cầu nguyện cho con gái con mau khỏi bệnh và bình an ạ con xin chân thành cảm ơn
PHILIPPHE
28/05/2020
Lạy Chúa, nhờ lời cầu bầu của Mẹ Maria Hằng cứu giúp La Mã Bến Tre, Mẹ La Vang con cám ơn Mẹ cho con có những ngày bình yên. Xin Mẹ giúp cho con trai con không chơi game nữa mà cố gắng học hành. Con xin phú dâng đứa con trai duy nhất của con cho Mẹ. Xin cho gia đình con được bình an./.
Maria Huyen
29/05/2020
Con xin dâng lời cảm tạ Chúa và Mẹ Maria đã ban ơn cho công việc của con được hoàn thành giai đoạn đầu. Những ngày tiếp theo đây xin Mẹ Maria tiếp tục cầu bầu cho công việc của con được hoàn thành tốt đẹp. Con xin dâng lời cầu xin
Giuse Phạm Văn Thuật
28/05/2020
Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con 1 ngày được bình an, cho cv của con được thuận lợi. Xin chúa cho ngày mai con nghiệm thu công trình được thuận lợi và có kết qủa tốt đệp không có gì xảy ra. XIn Chúa an bài và lo liệu cho con. Xin CHúa cho linh hồn Maria là bà nội con đã qua đời được lên Thiên đàng với Chúa Xin cho con cái con khỏe mạnh và bình an. Lạy Mẹ Maria, thánh cả Giuse xin cầu bầu cho con. Amen
NGUYỄN ANH TUẤN
29/05/2020
Lạy Ba ngôi Thiên Chúa, con chạy đến cùng Chúa trong mọi sự, con chạy đến van xin lòng thương xót Chúa trên gia đình con, con luôn cậy trông và tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, con cầu xin chúa thương ban bình an hồn xác cho con và gia đình con, xin cho chúng con được tràn đầy bình an đích thực của Chúa nơi chúng con. Lạy Chúa, con xin phó dâng lên Chúa, công việc của con việc học của hai con của con, con cầu xin Chúa thương ban cho mọi sự được bình an và may mắn. Xin Chúa thương chúc phúc miếng đất của con, việc người ta trả nợ cho con, xin Chúa luôn thương ban cho con và mọi sự được bình an, thuận lợi và được Chúa thương chúc phúc. Con cầu xin Chúa cho mỗi người trong gia đình con được vững tin vào Chúa, luôn biết tìm đến Chúa trên hết và trước hết, con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen. Lạy Mẹ Maria, lạy thánh cả Giuse, con chạy đến bên Mẹ và Thánh cả, con chạy đến xin Mẹ và Thánh cả thương ban cho con và gia đình nhiều bình an, xin Mẹ và Thánh cả thương an ủi và đồng hành cùng chúng con, có Mẹ và Thánh cả đồng hành chúng con gặp nhiều bình an, chúng con được Mẹ và Thánh cả thương ở cùng, chúng con được Mẹ và Thánh cả thương đỡ nâng và che chở, xin thương đến con, xin thương nghe lời con khẩn nguyên ôi lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse.
PHERO TRẦN QUANG VINH
29/05/2020
HÔM NAY CHÚNG CON XIN DÂNG LÊN CHA LỜI KHẨN NGUYỆN , CHO DỊCH BENH COVID 19 trên toàn Thế giới . Xin Cha nhận nơi Chúng CON LÒNG THÀNH TÂM CHO MỖI THÀNH VIÊN NƠI GIA ĐÌNH CHÚNG CON . CHÚNG CON XIN CẢM TA CHA
GioanBaotxita SinhNguyenThe
31/05/2020
Lạy cha Phanxico Trương Bửu Diệp, con cám ơn cha đã cầu nguyện cùng Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria phù hộ cho gia đình chúng con. Con cho bạn mượn giấy tờ nhà thế chấp ngân hàng, nay con đã bị mất nhà. Con kính xin cha cầu nguyện cùng Thiên Chúa và Mẹ Maria chỉ bảo giúp gia đình con có lại nhà để ở. Kính xin cha nhận lời con cầu xin. Gia đình con thành kính cảm tạ ơn cha.
Teresa Anna
30/05/2020
Lạy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, con xin tạ ơn Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho con trong thời gian vừa qua. Xin Chúa và Đức Mẹ thứ tha hết mọi tội lỗi, những xúc phạm cũng như những thiếu sót của con đối với các Ngài mà ban cho con sự bình an. Xin Chúa ban ơn cho công việc của con trong năm nay được suôn sẻ, bình an và đạt nhiều thành công mới. Con xin dâng và phó thác mọi sự của con cho Chúa là Đấng đầy Quyền năng và Uy lực, khẩn nài xin các Ngài tuôn đổ xuống trên đời con vạn sự tốt lành, phúc lộc, sức khỏe. Xin cho con luôn gặp may mắn, thành công trong công việc và cuộc sống. Con cũng xin Chúa ban cho con sức mạnh để lướt được các bệnh tật con đang gặp phải. Khấn cầu xin Chúa và Đức Mẹ ban cho con càng lớn càng thêm khôn ngoan và thánh thiện. Con cũng xin chân thành cảm ơn quý Cha, quý Cộng đoàn đã giúp lời cầu nguyện cùng con. Xin Chúa trả công bội hậu cho các Ngài. Amen.
Teresa
31/05/2020
Lay Chua, con xin ta on Chua trong moi su va moi hoan canh. Xin Chua thuong xot va tha thu nhung loi lam cua chung con. Amen.
Thuỳ Chi
29/05/2020
con xin khấn Mẹ Maria cùng thánh cả Giuse, xin Mẹ Maria chuyển lời cầu bầu đến cùng đức chúa Giesu cho người chồng con biết chịu khó siêng năng, chồng con ko chịu đi làm, con chỉ mong cầu xin cho chồng con kiếm việc để đi làm và có một việc làm ổn định, có tiền trang trải cuộc sống hằng ngày.con xin cảm ơn Mẹ MARIA nhận lời con kêu xin.
PHERO TRẦN QUANG VINH
29/05/2020
GIA ĐÌNH CHÚNG CON XIN CHÚA GÌN GIỮ VÀ BAN BÌNH AN CHÚNG CON > XIN CHÚA BAN CHO BBT thanhlinh.net ĐƯỢC BÌNH AN VÀ MẠNH KHỎE . CHÚNG CON XIN CHA CẦU NGUYỆN CHO CHÚNG CON CHÚNG CON XIN CẢM TA CHA VÀ CẢM ƠN CHÚA
Thuỳ Chi
29/05/2020
Xin khấn Mẹ Maria cùng thánh cả Giuse cho gia đình con cha, mẹ được khẻo mạnh, bình an.
Steven
30/05/2020
Sáng danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, con nguyện xin Cha ban giúp cho bà của con tên Trần Kim Anh, sinh năm 1952, đang điều trị tại Khu D, Lầu 5, Phòng 501, bệnh viện Chợ Rẫy, được xoa dịu những cơn đau hành hạ thể xác vì bệnh tật, xin cho bà con vượt qua được cơn khốn cùng này. Amen!
Trang Le
31/05/2020
Lay Chua xin ban cho con co on binh an va cay trong vao Chua. Xin ngai gin giu con gai cua con va huong dan concua con de vuot qua moi kho khan trong viec hoc.
teresa nhat Quyen
21/04/2020
Lạy Chúa! Con cảm tạ Chúa vì tất cả những hồng an Chú đã ban cho con và gia đình con. Lâu lắm rồi con mới nhớ đến Chúa và viết lời cầu nguyện dâng lên Ngài, xin Ngài đoái thương hướng dẫn, soi sáng và chỉ đường cho con. Xin cho con biết làm thế nào để tốt đẹp mọi sự, và con ước ao trong khoản thời gian này con có thể làm rạng danh Chúa. Amen
Hồ Quốc Cường
20/04/2020
Con cầu xin cha phanxico xavie trương bửu diệp cầu bầu cùng chúa và mẹ maria phù hộ cho con được mau sớm khỏi bệnh di tinh mộng tinh , cứ mỗi lần con bị bệnh hành hạ con lại thấy khổ tâm cả thể xác và con rất buồn não lạy cha phanxico trương bửu diệp cầu bầu cùng chúa và mẹ maria phù hộ cho con được mau chóng khỏi bệnh con tạ ơn cha amen.
Kim Dung
21/04/2020
Lạy Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu! Xin tha tội và chữa lành cho chúng con, em Teresa Dung bị bệnh tiểu đường, huyết áp, tim tê tay chân, bị mất ngủ lâu năm, em con bị té sáu tháng nay, bây giờ đi phải chống gậy, hôm nay em con bị điếc tai khó nghe quá Chúa ơi! Đọc kinh phải đọc to mới có thể nghe được chút, mà sức con yếu quá không thể đọc to được, còn con uống thuốc bao tử được 8 tháng nay chỉ đỡ thôi, chưa khỏi, mắt con lúc nào cũng khó chịu, nhìn chữ dễ bị nhòe, nắng chói con chịu không được. Chúng con quá cô đơn, xin Chúa ghé mắt xót thương chúng con. Lạy Mẹ Maria, Thánh Giuse, Tổng Lãnh Thiên Thần MIcae, Raphael, Gabriel xin cầu cùng CHúa cho chúng con. Amen
Le Trang
22/04/2020
Lay Chua con dang hai con cua con len cho Chua. Xin Chua gin giu va huong dan con cua con theo thanh y cua Chua. Con cam ta Ngai.
Lê thị minh
25/04/2020
Lạy Chúa, lạy Mẹ Maria, con xin ơn trên che chở, giúp đỡ, dẫn lối cho cậu Tuyên của con được bình an, tai qua nạn khỏi, nhanh lành bệnh. Con rất có lỗi và rất tiếc vì con đã đem lại xui xẻo lớn tới cho cậu, thực sự con k muốn thế. Con xin ơn trên giúp đỡ cậu của con lành bệnh nhanh, kinh tế khôi phục, cậu và mợ Nga được yêu thương trở lại. Con chân thành biết ơn! Amen.
Đính Tran
25/04/2020
Xin chúa qua lời bầu cử của mẹ Maria ban cho con của con là Gioan Baotixita Nguyễn quốc hưng được ơn chữa lành bệnh ung thư và được bình an hồn xác,
Giuse Phạm Văn Thuật
23/04/2020
Lạy Chúa con xin tạ ơn Chúa đã ban cho con qua 1 ngày được bình an, cho cv của con được tốt đẹp. Xin Chúa cho ngày mai con khởi công công trình mới được bình an, thuận lợi và an toàn, không có vấn đề gì xảy ra. Xin Chúa lo liệu cho con, con xin dâng cho Chúa tất cả Lạy Chúa xin cho con trai con biết nói sõi để biết đọc kinh Lạy Mẹ Maria, thánh cả Giuse xin cầu bầu cho con. Amen
MA-RI-A:PHAN THỊ KIM CÚC
27/04/2020
CON MA-RI-A:PHAN THỊ KIM CÚC.thuộc GIÁO XỨ MINH LONG,GIÁO HẠT BÌNH LONG,GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG. CHO XIN DÂNG Ý HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN CHO CON CỦA CON LÀ GIOAN :MAI NGUYỄN NAM TOẠI ĐƯỢC TRÀN ĐẦY HỒNG ÂN CHÚA ĐƯỢC ƠN HOÁN CẢI THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG VÀ TRỞ VỀ CÙNG CHÚA TRỞ NÊN MÔN ĐỆ TRUNG TÍN CỦA CHÚA.AMEN.
Teresa
02/05/2020
Lay Chua, xin Chua thuong som dua linh hon Giuse ve huong nhan Thanh Chua. Xin Chua an ui va che cho cho nguoi than cua V va gia dinh. Con xin dang va pho thac moi su trong tay Chua. Con xin ta on Chua, Me Maria, Thanh Ca Giuse cung cac Thanh tren troi. Amen.
NGUYỄN ANH TUẤN
28/04/2020
Lạy ba ngôi Thiên Chúa, con dâng lời chúc tụng ngợi khen tôn vinh ba ngôi Thiên Chúa đến muôn ngàn đời, con luôn cậy trông và tín thác vào Chúa. Lạy Chúa, con chạy đến nương nhờ nơi tình thương của Chúa, con chạy đến nép mình bên chúa, con chạy đến kín múc lòng thương xót của Chúa, con chạy đến bên Chúa trong mọi sự của cuộc đời con, con chạy đến với Chúa trên hết và trước hết, xin Chúa thương đến con, xin Chúa thương những van nài của con, xin Chúa thương đến những phó dâng của con lên cùng Chúa, Lạy Chúa, lạy Thiên chúa của con. Lạy Chúa xin Chúa thương đến mọi người trong gia đình con, con xin phó dâng tất cả mọi sự lên cùng Chúa, xin Chúa thương tuôn đổ muôn ơn lành trên chúng con, xin Chúa thương an ủi và đồng hành cùng con, con cầu xin nhờ Đức Giê-su Ki tô, con Cha, Chúa chúng con, Amen. Lạy Mẹ Maria, lạy Thánh cả Giuse, con chạy đến bên Mẹ và Thánh cả, con chạy đến cảm tạ đội ơn, con chạy đến van xin Mẹ và Thánh cả thương nghe lời con khẩn nguyện, đã bao lần con chạy đến bên Mẹ và Thánh cả , con luôn được Mẹ và Thánh cả thương nghe lời con cầu xin, thương ban bình an cho con, thương che chở và gìn giữ con, con xin phó dâng tất cả mọi sự trong bàn tay của Mẹ và Thánh cả, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ và Thánh cả dâng lên cùng Chúa, xin thương nghe lời con khẩn nguyện, Amen.
Gia Huy
30/04/2020
Xin Chúa thương xót cứu rỗi những linh hồn thai nhi bất hạnh ko được ra đời, để các em được vào thiên đàng hưởng nước Trời. Cũng như tất cả các em nhỏ trên thế gian này không phải chịu cảnh đói rét, bơ vơ nữa.
Vi Nguyen
28/04/2020
Con xin chúa phù hộ và gìn giữ cho con và con của con đến ngày mẹ tròn con vuông em bé của con khỏe mạnh . Con cũng xin cho da con được mịn màng trở lại và có nhiều sức khỏe . Xin chúa cho vợ chồng con yêu thương nhau và sống vui vẻ hạnh phúc. Con xin cảm ơn vì muôn hồng ân chúa đã ban cho con
Kim Hahn
30/04/2020
Xin cau nguyen cho me duoc on chua lanh va binh an trong tam hon .